Hjärtat driver unikt projekt

Vi på Hjärtat är fantastiskt glada att vi fått ta del av regeringens satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Under 2018 kommer vi att driva ett unikt projekt med fokus på en av de viktigaste frågorna för gravida kvinnor och deras partners – att känna trygghet inför födandet.

Kvinnor med förlossningsrädsla ges i projektet möjlighet att bygga en trygg relation med två barnmorskor under graviditeten. Dessa två barnmorskor ansvarar tillsammans för vården av kvinnan och hennes partner under graviditeten, har beredskap under den beräknade tiden för förlossning, en av barnmorskorna medverkar vid förlossningen och följer upp med ett telefonsamtal inom 24 timmar och ett besök inom en vecka efter förlossningen.

Det finns omfattande internationell forskning som visar på vikten av att den födande kvinnan känner sig trygg inför födandet. Tryggheten avser både den egna förmågan och den professionella personalen.

Ett sätt att öka tryggheten är att bygga upp en stabil relation till den barnmorska som ska vara med vid födandet. Det är det vi inom vården kallar för ”kontinuitet över hela vårdkedjan” och det har visat sig vara extra värdefullt för kvinnor med en uttalad oro.

Att ge födande kvinnor kontinuitet genom en känd barnmorska över både graviditet och födande har i flera studier visat sig ge positiva effekter. Det framkommer bland annat i en sk Cochrane-rapport från 2013. Den trygghet som kontinuitet skapar är också en väl spridd ”beprövad erfarenhet” bland barnmorskor världen över och är en viktig del i Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram för en god vård i samband med barnafödande.

Nu har Hjärtat fått del av regeringens satsning för att driva just ett sånt projekt, vilket är unikt för Sverige men vi har många förebilder i andra länder, t ex Nederländerna, Australien och Storbritannien. Nu får vi chans att göra svensk praktik av internationella erfarenheter, att ska en egen ”svensk modell”.

Projektet är en utveckling av ett mindre pilotprojekt som Hjärtat drev under 2016/2017. Detta pilotprojekt följdes av professor Ingegerd Hildingsson, Uppsala Universitet, och gav mycket positiva resultat.

Fyra av Hjärtats barnmorskor deltar i projektet; Helena, Karin H, Emilia och Anna.

Syftet med projektet är formulerat så här:

·       erbjuda förlossningsrädda kvinnor en modell av kontinuitet med känd barnmorska

·       utveckla en arbetsmodell som är praktiskt genomförbar

Målen med projektet är att:

·       deltagande kvinnor och deras partners upplever:

o   minskad upplevd oro och rädsla inför och under födande

o   en positiv förlossningsupplevelse och positiva tankar/känslor inför att föda på nytt

·       deltagande barnmorskor upplever:

o   en stimulerande professionell utmaning

o   djupare kompetens och meningsfullhet i arbetet

·       intresserade enheter och beslutsfattare:

o   ska kunna ta del av en fungerande modell för kontinuitet

Projektet vänder sig till kvinnor som:

·       har en uttalad stark rädsla eller oro inför födandet

·       planerar för en vaginal förlossning

·       ser en känd barnmorska som en trygghet

I projektet får varje deltagande kvinna och hennes partner redan under graviditeten två Hjärtat-barnmorskor. Under graviditetsbesöken lär man känna båda barnmorskorna och barnmorskorna lär känna kvinnan och hennes partner och vad som är viktigt för dem under födandet. De två barnmorskorna turas sedan om att vara i beredskap alla dagar från 07.00-24.00 när det är dags för födande och följer med paret in till förlossningen när det är dags.

En viktig förutsättning för att göra det här utvecklingsarbetet möjligt är det nära samarbetet vi har med förlossningskliniken på Akademiska sjukhuset.

Regeringens medel täcker projektet under hela 2018.

Vill du veta mer om det här utvecklingsarbetet så prata med din Hjärtatbarnmorska (om du är eller har varit gravid hos oss) eller maila till hakan@bmhjartat.se.

Barnmorskemottagningen Hjärtat i uppsala